Skip to main content

Първа кръгла маса „Декарбонизация на енергийния сектор в България“

На 28.06.2022 г., 10:00 ч. в Община Трявна се проведе Първа кръгла маса – „Декарбонизация“, част от Информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация.

Целта на кръглата маса бе дискутиране между местните заинтересовани страни и експертите в проекта на възможността гражданите да участват в енергийния преход чрез създаване на енергийни общности като възможна социална иновация.

На кръглата маса бяха поканени граждани, предприемачи, собственици на МСП, служители в РЦУО, служители в ЕРП, представители на НПО и представители на администрацията.

Информираността и активността на гражданите ще спомогне за по-скорошното преминаване към енергийната демокрация, наличие на специални регулации, които да изградят социално справедлива енергийна система и да улеснят универсалния достъп до евтина енергия. Това от своя страна ще доведе до постигане на справедливи цени за обществото и ще създаде добре платени работни места.

Дейността е насочена към повишаване информираността гражданите, заинтересованите страни и широката общественост и обсъждане на европейските и национални политики, нормативни документи, концепции и понятия, свързани с прехода към зелена икономика и енергийни общности.

По време на дискусията бяха обсъдени въпроси относно забавянето в страната ни на добра законодателна уредба за създаване и функциониране на енергийни кооперативи, поради което създаването им на практика забранено и транспонирането на Директива 2018-2021 г. на Европейския съюз, която стимулира малките производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници след сдружаването им.

В дискусията участваха г-жа Ралица Маринова – Ръководител на проекта, г-жа Цвета Димитрова – Програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/ и ст.н.с.инж. Иван Хиновски– Председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/, г-н Евтим Евтимов – представител на „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/

Партньори:
  • „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/
  • „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/
  • B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация.