Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация

Име
Фирма
Е-поща
Телефон
С какво може да сме ви полезни?

Уебсайтът е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на материалите, публикувани на уебсайта се носи от Сдружение „Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този уебсайт отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България – https://www.activecitizensfund.bg/