Skip to main content

Информационна кампания

Намаляване употребата на изкопаеми горива

Декарбонизация

Декарбонизацията е процес, при който се намалява количеството въглеродни емисии в атмосферата чрез намаляване употребата на изкопаеми горива и повишаване дела на възобновяемите енергийни източници. 75% от общите парникови емисии в ЕС се генерират от енерийния сектор.

Оптимално използване на възобновяема енергия

Децентрализация

Децентрализацията на енергийната система изисква изграждането на множество малки съоръжения за производство на енергия, които да са разположени по-близо до мястото на потребление. По този начин се осигурява по-оптимално използване на възобновяема енергия и ограничаване на използването на изкопаеми горива, както и предотвратяване на загуби при разпределението по електрическата преносна мрежа.

Въвеждане на информационни технологии

Дигитализация

Дигитализацията на енергийната система предполага въвеждането на информационни и комуникационни технологии в процесите на производство, доставка и консумация на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Демокрация

Проектът предлага стратегически решения чрез повишаване на гражданската осведоменост в избраните общини и енергийната демокрация посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Гражданите ще добият по-голяма сигурност и контрол върху вземането на решения за използването на ВЕИ и мотивация да изграждат енергийни общности.

Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация.