Skip to main content

Активни граждани за енергийно независими общини

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Провеждане на изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход

Дейността цели провеждането на набор от изследвания за гражданската информираност и готовността на заинтересуваните страни за участие в Зеления преход.

Предвиждат се реализирането на анкетно проучване с домакинства в общините Дряново, Троян, Панагюрище и Костинброд и дълбочинни интервюта с представители на бизнеса, администрацията и местните инициативни групи.

Организиране на широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход

Дейността е насочена към повишаване информираността на гражданите, заинтересованите страни и широката общественост с европейските и национални политики, нормативни документи, концепции и понятия, свързани с прехода към зелена икономика и енергийни общности.

Предвиждат се три информационни кампании по трите двигателя на енергийния преход – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация и провеждането на три кръгли маси. Дейността ще завърши с организирането на Национален зелен форум през 2023г. с участието на партньорите от Норвегия.

Повишаване капацитета на заинтересованите страни за ефективно използване енергийните ресурси на общините

В дейността е заложено изграждането на експертни познания на ключови участници в местната власт, гражданското общество и бизнеса по отношение на технически знания, методологии и управление.

Предвиждат се обучения на общински експерти, уебинар за представители на Местни инициативни групи и НПО и форум за бизнес организации „Просюмърите – енергийни предприемачи на бъдещето”. В рамките на дейността ще бъдат разработени два пилотни модела за създаване на енергийни общности.

Обмен на добри практики от Норвегия и Европа, свързани с прилагането на Multi-Stakeholder Engagement Tools (MSET)

Целта на дейността е запознаване с практики от Норвегия и Европа, обединяващи множество заинтересовани страни и инструменти за диалог, вземане на решения и прилагане на отговори на съвместно решаваните проблеми, свързаните с участие на гражданите в зелени инициативи.

Прилагане на устойчив механизъм за гражданско участие в енергийните политики

В рамките на дейността ще се формулират общински политики и мерки за разработване, прилагане и адаптиране на социалната иновация „просюмъри”.

Чрез доклад ще се представят предложения за законодателни промени, свързани с участието на заинтересованите страни в енергийния преход на национално и регионално ниво. Експерти ще помогнат за разработването на четири общински стратегии за участие на гражданите в Зеления преход и четири пътни карти.

Управление на проекта

Дейността включва изготвяне на работен план с ясно разпределяне на отговорностите сред членовете на екипа.

Разработване на критерии за вътрешен мониторинг и оценка и цялостно ръководене изпълнението на дейностите за постигане на индикаторите с изготвяне на междинни технически и финансови отчети.

Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация.